ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ

ಹೈ ಜಂಪರ್ ನಿಶಾದ್ ಕುಮಾರ್ #ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಟೋಕಿಯೊ 2020 ರ ಪುರುಷರ ಹೈ ಜಂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆದ್ದರು

Related Articles

Back to top button